Razpisna pravila Nagrade Viljema Puticka

Pogoji za sodelovanje na razpisu

1. Za nagrado Viljema Puticka lahko kandidirajo jamarska društva ali druge pravne osebe.

2. Če je jamarski dosežek rezultat raziskav (1) skupine jamarjev, ki jo sestavljajo člani različnih jamarskih društev, ali (2) skupine članov jamarskih društev in članov drugih pravnih oseb, ali (3) skupine neformalno povezanih posameznikov, se lahko taka skupina na razpis prijavi kot raziskovalna skupina fizičnih oseb. Raziskovalna skupina mora vključevati vse osebe, ki so sodelovale pri raziskavah.

3. Za jamarski dosežek šteje raziskovanje nove jame ali pomembno odkritje novih delov že znane jame, ki ima vhod na ozemlju Republike Slovenije.

4. Kandidati lahko prijavijo jamarske dosežke opravljene med 1. januarjem in 31. decembrom v letu, za katero se podeljuje nagrada.

5. Kras in še posebej jame so občutljivo okolje, zato morajo vse raziskave potekati ob upoštevanju ustrezne zakonodaje in pravil jamam prijaznega raziskovanja.

6. Rok za oddajo prijav je opredeljen v aktualnem razpisu (velja datum na poštnem žigu). Poštni naslov za oddajo prijav je Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, Luize Pesjakove 11, 1000 Ljubljana. Pošiljka naj bo označena “Ne odpiraj – nagrada Viljema Puticka”.

7. Prijava mora vsebovati:

– Ime dosežka.

– Opredelitev ali gre za prijavo društva ali za prijavo skupine posameznikov. Naziv prijavitelja (jamarsko društvo ali pravna oseba) oziroma osebna imena in naslove vseh raziskovalcev v skupini, če je prijavitelj skupina fizičnih oseb. Priloženi morajo biti kontaktni poštni in elektronski naslov ter telefonska številka.

– Opis jamarskega dosežka naj vsebuje kratko, jedrnato in razumljivo predstavitev dosežka, lokacijo, zgodovino in udeležence raziskav ter obrazložitev kandidature za najboljši jamarski dosežek leta. Besedilo naj ne presega 4000 znakov (vključno s presledki). Opisu so lahko priloženi načrti in druge grafične priloge, pomanjšane na format A4. Dosežek mora biti predstavljen v obliki članka, ki je neposredno uporaben za objavo v tiskanem ali elektronskem mediju. Opis se odda v natisnjeni in elektronski obliki.

– Popolno dokumentacijo jamarskega dosežka najmanj v obsegu in kakovosti, potrebni za popolno registracijo jame (osnovni »A« zapisnik jamskih ogledov s prilogami – karte, načrti, profili, meritve). Razpisni prispevek lahko dopolnjujejo tudi priloge kot so 3D modeli, računalniške simulacije, film, slikovni material… Grafične priloge morajo biti odtisnjene na papirju, dodan pa mora biti nosilec podatkov z datotekami v splošno razširjenem elektronskem formatu (JPG, TIF, PDF, TXT, RTF, DOC). Iz gradiva o raziskavah v že znanih jamah mora biti jasno razvidno, katere raziskave so bile izvedene v letu, za katero se podeljuje nagrada in katere so starejše. Zaradi boljše preglednosti novo raziskanih rovov je obvezni del gradiva tudi tabela meritev z jasno označenimi meritvami, izmerjenimi tega leta.

– Izjavo, da je prijavljeni jamarski dosežek izključno delo prijaviteljev in da so podatki v prijavi resnični, točni in popolni.

– Številko transakcijskega računa za izplačilo nagrade. V primeru, da je prijavitelj jamarsko društvo ali druga pravna oseba, je to račun jamarskega društva oziroma druge pravne osebe. Če je prijavitelj skupina posameznikov, je to račun pravne ali fizične osebe, ki ga izbere skupina. V tem primeru mora biti priložena izjava vseh članov skupine, da se strinjajo z izplačilom nagrade na izbrani račun.

8. S prijavo na razpis prijavitelj dovoljuje Društvu za raziskovanje jam Ljubljana uporabo predloženega besedila z opisom jamarskega dosežka za namen promocije jamarskega raziskovanja, objave v poročilih in na spletnih straneh ter v sredstvih javnega obveščanja in drugih promocijskih gradivih. Pri tem gre za nekomercialno uporabo, prijavitelj pa ohrani vse materialne in moralne avtorske pravice.

Merila za ocenjevanje prijav

Izbor najboljšega jamarskega dosežka bo opravila petčlanska komisija z uporabo naslednjih meril:

– pomembnost odkritja v slovenskem in mednarodnem prostoru,

– dolžina, globina in zahtevnost odkrite jame ali dela jame, trud vložen v raziskovanje,

– upoštevanje pravil jamam prijaznega raziskovanja,

– kakovost dokumentacije.

Če se na razpis ne bo prijavil nihče ali če bo komisija ugotovila, da nobena od prispelih prijav ne ustreza pogojem razpisa ali če bo komisija ocenila, da nobena od prispelih prijav ne obravnava jamarskega dosežka, ki bi se lahko ponašal z nazivom jamarski dosežek leta, se bo nagrada prenesla v sklad za nagrado za naslednje koledarsko leto.

Odločitev komisije je dokončna in je ni mogoče izpodbijati.

Rezultati izbora najboljšega jamarskega dosežka leta ostanejo tajni do podelitve nagrade.

Komisijo, ki ocenjuje jamarske dosežke za posamezno leto, se določi pred vsakokratnim razpisom nagrade. Razpisna pravila aktualne in preteklih Putickovih nagrad so priložena spodaj.